Transparency International România    
A A A

Servicii de consiliere juridică

Proiectul: „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație și justiție”
cod MySMIS 111830 / cod proiect: SIPOCA 377

Principii orizontale

Principii orizontale promovate şi aplicate în cadrul proiectului

Servicii de consiliere juridică pentru

victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţie şi justiţie

Cod MySMIS: 111830, Cod SIPOCA: 337De ce sunt importante egalitatea de șanse și dezvoltarea durabilă?

 • reprezintă premise pentru o creștere economică bazată pe inovare, incluziune socială și sustenabilitate, cele două principii fiind complementare.

Egalitatea de șanse stă la baza unui sistem social stabil și sustenabil, iar dezvoltarea durabilă presupune asigurarea unui nivel decent de trai pentru generația actuală, fără a neglija însă nevoile generațiilor următoare.

 • sunt valori de bază ale Uniunii Europene, afirmate atât de Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene cât și de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

Aceste valori sunt transpuse la nivel politic în documentele strategice ale Uniunii Europene, inclusiv în Strategia Europa 2020 pentru creștere inteligentă, durabilă și incluzivă. Respectarea lor este obligatorie pentru toți beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul perioadei de programare 2014-2020 prin Fondurile Europene Structurale și de Investiții1.

 

EGALITATE DE ŞANSE

Egalitatea de șanse defineşte acea situaţie în care ierarhiile existente în societate sunt determinate de un proces competitiv la care toți membrii societății au acces în mod egal.2

Se urmăreşte astfel combaterea inegalităţii de şanse şi asigurarea participării depline a fiecărei persoane la viaţa economică, politică şi socială, fără deosebire de origine etnică, sex, religie, vârstă, dizabilităţi sau orientare sexuală.

 • Egalitate de gen

Egalitatea de gen / egalitatea între femei şi bărbaţi este definită de Consiliul Europei după cum urmează: “Egalitatea de gen presupune un nivel de vizibilitate, afirmare şi participare pentru ambele sexe în toate sferele vieții publice şi private. Egalitatea de gen este opusul inegalității de gen, nu a diferențelor de gen, şi urmărește promovarea participării depline a femeilor şi bărbaților în societate.”

Proiectul va respecta principiul egalitaţii de gen în toate activitaţile sale. Pe de o parte, în managementul proiectului se va acorda atenţie acestui principiu în angajarea personalului din cadrul proiectului. Pe de altă parte, în cadrul tuturor activităţilor care presupun participarea grupului ţintă se va urmări o distribuţie echitabilă de gen a participanţilor, fiind luat în calcul acest criteriu în momentul în care se va realiza selecţia celor care îşi doresc să ia parte la atelierele de lucru, mesele rotunde, cursurile şi seminariile organizate în cadrul proiectului.

Pentru a promova egalitatea de gen, vom încuraja participarea femeilor la activităţi prin acordarea de prioritate acolo unde va fi cazul în cadrul proceselor de selecţie, mai ales în cazul în care numărul femeilor care se înscriu este mai mic decât cel al barbaţilor.

Nu în ultimul rând, egalitatea de gen va constitui un modul în toate sesiunile de formare organizate, iar principiul va fi promovat prin materiale informative în cadrul tuturor evenimentelor de consultare.

De asemenea, egalitatea de gen este un element esenţial care va fi luat în considerare la formularea standardelor pentru centrele de documentare şi asistenţă juridică pentru cetăţeni.

 • Nediscriminare

Articolul 21 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene interzice orice tip de discriminare bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice altă natură, apartenenţa la o minoritate naţională, averea, naşterea, un handicap, vârsta sau orientarea sexuală3.

Nediscriminarea este un principiu central al proiectului, toate activitaţile care vor fi implementate fiind concepute astfel încât să conducă la creşterea disponibilităţii si calităţii serviciilor de asistenţă şi consiliere juridică pentru persoanele din grupuri vulnerabile.

Spre exemplu, o activitate din cadrul proiectului urmăreşte formarea persoanelor autorizate să desfăşoare o activitate juridică pentru a lucra cu persoane aparţinând grupurilor vulnerabile, accentul urmând a fi pus pe elemente privind nediscriminarea niciunui grup.

Nediscriminarea, ca şi egalitatea de gen, va fi avută în vedere în elaborarea standardelor pentru centrele de documentare şi asistenţă juridică pentru cetăţenii care sunt victime ale neregulilor sau abuzurilor din administraţia publică sau în sistemul judiciar.

De asemenea, atât campaniile de promovare şi comunicare din cadrul proiectului, cât şi propunerile de rezolvare a litigiilor dintre administraţie şi cetăţeni pe cale administrativă se vor concentra în primul rând pentru a răspunde nevoilor grupurilor celor mai vulnerabile, eliminându-se astfel situaţiile de discriminare.

Toate documentele ce propun proceduri sau politici publice vor avea în vedere inclusiv asigurarea unui tratament egal şi nediscriminatoriu al tuturor angajaţilor. Nediscriminarea este astfel un element transversal în asigurarea unei funcţionari corecte a oricărei instituţii si va fi menţionat ca atare. Pe de alta parte, nediscriminarea va constitui un modul în toate sesiunile de formare organizate, iar principiul va fi promovat prin materiale informative în cadrul tuturor evenimentelor organizate în cadrul proiectului.

 • Accesibilitate persoane cu dizabilitaţi

Toate evenimentele din cadrul proiectului vor fi organizate în locaţii care vor fi accesibile inclusiv pentru persoane cu dizabilitaţi. Nevoia de asigurare a accesibilitaţii se va regăsi în materialele distribuite la evenimente şi predate la sesiunile de formare ca elemente de importanţă pentru o administraţie publică modernă, consolidată.

Centrele de documentare şi asistenţă juridică pentru cetăţenii, în special cei aparţinând grupurilor vulnerabile, care sunt victime ale neregulilor sau abuzurilor din administraţie şi

sistemul judiciar, vor fi organizate astfel încât, sa fie accesibile pentru persoane cu dizabilitaţi.

Website-ul proiectului va fi construit pe o platforma care să permită accesibilizarea conţinutului pentru persoane cu deficienţe de vedere. Studiul şi ghidul dezvoltate în cadrul proiectului vor fi traduse şi tiparite şi în braille. Personalul din centrele de documentare şi asistenţă juridică, dar şi alte persoane autorizate să desfăşoare o activitate juridică vor

beneficia de formare pentru a oferi asistenţă şi consiliere juridică pentru persoane cu dizabilităţi. În plus, în cadrul proiectului 50 de persoane din grupul ţinta vor beneficia de formare iniţială pentru utilizarea limbajului mimico-gestual.

Nu în ultimul rând, alături de nediscriminare şi egaitatea de gen, accesibilitatea reprezintă un principiu esenţial care va fi avut în vedere în elaborarea standardelor pentru centrele de documentare şi asistenţă juridică pentru cetăţenii care sunt victime ale neregulilor sau

abuzurilor din administraţia publică sau sistemul judiciar.

 • Schimbări demografice

Proiectul ţine cont de principiul egalităţii de şanse inclusiv în contextul schimbărilor demografice, din perspectiva efectelor îmbătrânirii populaţiei şi al eliminării decalajelor dintre generaţii. Se are în vedere o abordarea integrată care presupune includerea perspectivei egalităţii de şanse şi de tratament, chiar dacă nu există o situaţie de dezechilibru evident. Proiectul are o importantă componentă dedicată grupurilor vulnerabile.

În cadrul cursurilor de formare vor fi discutate inclusiv aspecte care fac legatura între fenomenul schimbărilor demografice şi problematica egalităţii de sanse si nediscriminării, asigurându-se informarea şi conştientizarea implicit pe problematica schimbărilor

demografice.

 

DEZVOLTAREA DURABILĂ

Datorită importanței vitale a mediului înconjurător pentru sănătatea umană, în legislația internațională dreptul de a trăi într-un mediu sănătos este direct legat de drepturile omului – prin Convenția Aarhus, semnată de România în 1998.

În contextul protecției mediului, conceptul de dezvoltare durabilă este definit ca dezvoltarea care satisface nevoile prezentului fără a compromite posibilitatea generaților viitoare de a-şi satisface propriile nevoi4.

 • Poluatorul plăteşte

In cadrul proiectului vor fi diligenţe pentru a preveni poluarea în oricare forme ale ei, dar şi pentrut asigurarea respectării 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, transpusă în HG 448/2005, acestea fiind printre puţinele surse poluatoare în cadrul proiectului.

Toate materialele care vor fi editate în cadrul proiectului vor cuprinde un mesaj care să atragă atenţia asupra problemelor de mediu şi să îndemne la protecţia acestuia. Respectivul mesaj va fi promovat şi în corespondenţa electronică derulată în proiect.

 

Se va acorda o atenţie deosebită respectării mediului, prin:

- reducerea imprimării documentelor pe hârtie şi/sau tipărirea faţă-verso, atunci când este necesară imprimarea;

-utilizarea corespondenţei electronice în detrimentul celei pe hârtie, însoţită de mesaje care să atenţioneze destinatarul asupra importanţei protejării mediului, pentru reducerea consumurilor de hârtie şi alte consumabile de imprimare.

In cadrul sesiunilor de formare, atelierelor şi altor activităţi în care este implicat grupul ţintă vor fi prezentate informaţii despre importanţa protejării mediului, a consecinţelor privind poluarea şi costurile cauzate de poluare; despre utilizarea raţională a resurselor şi despre

protecţia mediului înconjurător.

Membrii echipei de implementare sunt informaţi şi vor ţine cont în acţiunile lor de protejarea mediului. În cadrul proiectului este încurajată transmiterea materialelor în format electronic, pentru a se reduce pe cât posibil consumul de hârtie, tonner şi resurse care poluează mediul. Toate materialele elaborate în proiect vor fi disponibile în format electronic, urmând să fie tipărite doar în numărul necesar conform unui calcul riguros. • Protecţia biodiversităţii

Aplicarea principului dezvoltării durabile va urmări asigurarea unui echilibru între aspectele legate de mediu, coeziune socială şi creştere economică. Integrarea orizontală a principiului are în vedere ca operaţiunile finanţate să urmarească reducerea impactului asupra mediului cât mai mult posibil, fiind acordată atenţie protecţiei mediului, eficienţei energetice, atenuării schimbărilor climatice şi adaptării la acestea, biodiversităţii, rezistenţei la dezastre, prevenirii şi gestionării riscurilor.

Echipa de proiect şi grupul ţintă vor fi informaţi cu privire la faptul că ameninţările directe asupra biodiversităţii în zona de implementare a proiectului sunt: exploatarea neadecvată a resurselor neregenerabile, exploatarea resurselor naturale, schimbările climatice şi poluarea. • Utilizarea eficienta a resurselor

Echipa de proiect va utiliza preponderent mediul online pentru managementul documentelor (Dropbox, Google Drive, Asana) şi economia de hârtie. În acelaşi timp, se va încerca utilizarea hârtiei reciclabile într-un procent cât mai mare, toate achiziţiile de hârtie din cadrul proiectului urmând a fi realizate pentru hârtie reciclabilă. De asemenea, atât în sediile unde se va realiza managamentul de proiect, cât si în centrele de documentare si asistenţă juridică pentru cetăţeni se vor utiliza becuri eficiente energetic. În achiziţionarea de echipamente în cadrul proiectului se va acorda atenţie eficienţei energetice a echipamentelor. În cadrul proiectului, promovarea si asigurarea vizibilitaţii implementarii, finanţarii si a rezultatelor obţinute se va realiza în special prin mijloace electonice, asigurându-se astfel o economie de resurse.Strategiile de promovare si comunicare ce vor fi dezvoltate în cadrul proiectului vor lua în considerare principiul dezvoltarii durabile, eficientizându-se la maxim utilizarea resurselor cu impact asupra mediului. • Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice

Proiectul contribuie indirect la promovarea unui comportament responsabil al Grupului Tintă, al beneficiarilor, precum şi la îmbunătăţirea gradului de conştientizare cu privire la acest concept. Spre exemplu, în cadrul cursurilor de formare participantii vor fi informaţi cu privire

la atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice. De asemenea, informaţii suplimentare vor fi puse la dispoziţia persoanelor interesate de acest subiect, inclusiv din Strategia Naţionala privind Schimbarile Climatice 2020.

 

 

 • Rezilienţa la dezastre

Avand în vedere că proiectele finanţate prin FSE POCA, prin natura lor nu contribuie direct la îndeplinirea obiectivului privind rezilienţa la dezastre, proiectul contribuie indirect la promovarea unui comportament responsabil al beneficiarilor şi la îmbunătăţirea gradului de

conştientizare cu privire la acest concept şi măsuri posibile în ceea ce priveşte rezilienţa la dezastre.

1 Informaţii preluate din “Ghidul beneficiarului privind abordarea principiilor orizontale la nivelul proiectelor finanţate din Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020”.

2 plato.stanford.edu/entries/equal-opportunity/

3 Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Art. 21. 2010/C 83/02; https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/know-your-rights/equality/non-discrimination_en

4 Comisia ONU pentru Mediu şi Dezvoltare. 1987. Viitorul nostru comun. http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf